iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


informator budowlany
Najświeższe informacje z życia powiatu pleszewskiego. Wiadomości z pierwszej ręki o wszystkim, co ważne.

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Reklama internetowa w gazecie
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Reklama internetowa - Zamów reklamę!

Ważne sprawy

2,5 mln zł wsparcia finansowego dla bezrobotnych i przedsiębiorców!

2021-10-01 07:10:00

2,5 mln zł pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie przedsiębiorczości w naszym regionie.

Z tych pieniędzy sfinansowane zostaną: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy - a także roboty publiczne, szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe i staże.

 

Nabór wniosków już ruszył i potrwa do wyczerpania środków. Szczegóły i niezbędne dokumenty i regulamin znajdują się na stronie internetowej PUP w Pleszewie. Informacje można także uzyskać bezpośrednio w Urzędzie, a także telefonicznie pod numerem telefonu 62 742 74 25.

 

 PROJEKTY W RAMACH KTÓRYCH   MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE   FINANSOWE  

 

 • Program aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie.
 • Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Program aktywizacji zawodowej  w obszarze zielonych miejsc pracy tzw branża OZE.
 • Program aktywizacji zawodowej wynikający z diagnozy lokalnego rynku pracy, tj. osób długotrwałe bezrobotnych, osób 45 plus oraz wsparcie działań przedsiębiorczych.

 

 FORMY AKTYWIZACJI NA KTÓRE MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE FINANSOWE: 

 

 • DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

​AKTUALIZACJA! NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

 
Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?
 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

 

Kto może otrzymać refundację?

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym żłobek lub klub dziecięcy,

 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Do podstawowych obowiązków podmiotu, który otrzymał refundację należy:

 • zatrudnienie na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • utrzymanie przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

 

W jakiej wysokości środki można otrzymać?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana w wysokości do 20 tys. zł na każde stanowisko. 

 

Zmiany w związku Covid-19

Zniesienie warunku niezmniejszania wymiaru czasu pracy pracowników w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku dla podmiotów ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, jeżeli zmniejszenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w związku z pandemią, na podstawie rozwiązań szczególnych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

 • JEDNORAZOWE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

​AKTUALIZACJA! NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

 

Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym zarejestrowanym w PUP Pleszew, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

W jakiej wysokości środki można otrzymać?

W ramach aktualnie realizowanych projektów jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane w wysokości do 15 tys. zł

Uwaga! Jeśli chcesz prowadzić biznes w branży odnawialnych źródeł energii OZE wysokość wsparcia może wynieść nawet 20 tys. zł

Uwaga:  Przed złożeniem wniosków prosimy o zapoznanie się z regulaminami dostępnymi na stronie PUP www.pleszew.praca.gov.pl

 

 

 • SZKOLENIA/BON SZKOLENIOWY

 

Czym są szkolenia?

Szkolenia dla osób bezrobotnych są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urząd pracy, prowadzoną w formie kursu. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

 

Co to jest bon szkoleniowy?

Bon szkoleniowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 

Jak zostać skierowanym na szkolenie lub otrzymać bon szkoleniowy?

Nic prostszego. Wystarczy, że skontaktujesz się z Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie. Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia z zakresu Magazyniera z obsługą wózka widłowego, Montażysty rusztowań technologa robót wykończeniowych, Opiekunki dziecięcej, Florystki, Kosmetyczki i Pomocy kuchennej. Realizujemy również każde szkolenie indywidualne z gwarancją zatrudnienia. 

 

 

 • ROBOTY PUBLICZNE

 

Co to są roboty publiczne i jaki jest ich główny cel?

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Kto może zostać skierowany do wykonywania robót publicznych?

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy to możesz zostać skierowany do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych.

 

Jak długo mogą trwać roboty publiczne?

W ramach aktualnie realizowanych projektów roboty finansowane będą do końca listopada br. Dodatkowo Instytucja realizująca roboty publiczne zatrudni Cię do końca grudnia 2021 r.

 

 

 • STUDIA PODYPLOMOWE

 

Czym jest dofinansowanie studiów podyplomowych?

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwia pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba poszukująca pracy może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Dofinansowanie skierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

 

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów  osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

 

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje uzyskane na studiach pierwszego stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera potwierdzone odpowiednim dyplomem. Studia podyplomowe prowadzone są na uczelni, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

 

 
Źródło: Ogłoszenie płatne PUP Pleszew


Transport medyczny - Straż Grupa Serwisowa

Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.
Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód

Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.
FACEBOOK ipleszew.pl

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl