iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


informator budowlany
iPomagamy - wspieraj naszą zakładkę aktywnie

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM

Najnowsze wiadomości z powiatu jarocińskiego dotyczące lokalnych wydarzeń sportowych.


Reklama internetowa - Zamów reklamę!

Gmina Chocz

Można składać wnioski o szkolne stypendia

2021-07-13 14:07:00

Od 15 lipca 2021 roku do 15 września 2021 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz uchwały Rady Gminy Chocz Nr XV/88/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chocz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 lipca 2012 roku, poz. 3275.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i  młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 528,00 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z  miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w  tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w  ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Refundacji kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie: oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych, dowodów wpłaty i innych dokumentów potwierdzających zakup.

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować zaświadczeniem wystawionym przez szkołę z  określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz pod numerem telefonu 62 7415 330.


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Źródło: chocz.pl


Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.
Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir GłódW tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

W tym miejscu znajdziesz zapowiedzi i relacje z imprez kulturalnych w powiecie.

Reklama internetowa w gazecie

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl