iPleszew.pl reklamy
Ważne sprawy

Ptasia grypa w powiecie pleszewskim

2023-01-05 09:27:57

W miejscowości Cieśle (gmina Gołuchów) stwierdzono ognisko choroby zakaźnej — wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAT). Kolejne wystąpiło w Grodzisku (gmina Pleszew). W obu przypadkach choroba wystąpiła u indyków. Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie, w którym wyznaczono obszary objęte ograniczeniami dla przypadku z miejscowości Cieśle. 


W miejscowości Cieśle ognisko wystąpiło w gospodarstwie, w którym utrzymywano 46741 sztuk indyków rzeźnych. Dodatnie wyniki badania otrzymano pod koniec grudnia 2022. W Grodzisku również hodowano indyki, próbki mające potwierdzić ptasią grypę wysłano 3 stycznia do laboratorium w Puławach. W gospodarstwie znajduje się blisko 30 tys. sztuk drobiu.

 

Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAT), zwany

dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący:

 • w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów, miejscowości: Cieśle, Kajew, Wszołów, Bielawy;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew, miejscowości: Kuczków, Janków, Ludwina, Dobra Nadzieja, Chorzew, Zielona Łąka, Brzezie, część miejscowości Lenartowice — na południe od drogi krajowej nr 12.

 

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej

obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący:

 • w powiecie pleszewskim, w gminie Pleszew, miejscowości: Borucin, Bronów, Bógwidze, Sowina, Sowina Błotna, Lubomierz, Taczanów Pierwszy, Taczanów Drugi, Nowa Wieś, Kowalew, Suchorzew, Piekarzew, Korzkwy, Pleszew, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Grodzisko, Zawidowice, Rokutów, Zawady, Turowy, Łaszew, Folusz, Baranówek, część miejscowości Lenartowice na północ od drogi krajowej nr 12;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Dobrzyca, miejscowości: Karmin, Czarnuszka, Sośnica, Fabianów;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Czermin, miejscowości: Skrzypnia, Czermin, Broniszewice;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Chocz, miejscowości: Kuźnia, Brudzewek;
 • w powiecie pleszewskim, w gminie Gołuchów, miejscowości: Pleszówka, Tursko, Gołuchów, Jedlec, Macew, Czerminek, Szkudła, Kuchary, Kucharki, Krzywosądów, Karsy, Czechel, Kościelna Wieś, Bogusławice, Bogusław, Przekupów, Popówek, Żychlin, Borczysko;
 • w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów, miejscowości: Wyganki, Żerniki, Łaszków, Janków Pierwszy, Janków Drugi, Janków Trzeci, Brudzew, Korab, Grodzisk, Biskupice;
 • w powiecie ostrowskim, w gminie Raszków, miejscowości: Koryta, Grudzielec, Grudzielec Nowy;
 • w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski, miejscowości: Sobótka, Borowiec;
 • w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce, miejscowości: Kotowiecko, Gałązki Wielkie.

 

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie 0 produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 • posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa;
 • przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

 

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 • wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 • przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

 

Na obszarze całego powiatu pleszewskiego, jako szczególnie narażonego na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa (obszar wysokiego ryzyka) zakazuje się:

 

 • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu; chyba że:
  • drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,
  • drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczonymi dla drobiu;
 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
 • gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych.

 

Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.

 

 

Źródło: ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO


Czytaj również

ubojnia gola
HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN
Polub nas na Facebooku - ipleszew.pl